Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Wólce Podleśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zswolkapodlesna.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Poźniak, adres poczty elektronicznej szkolawp@wist.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 177714556. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA ZS w Wólce Podleśnej

SZKOŁA PODSTAWOWA
-Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno  od strony północnej, jedno od południowej i jedno awaryjne od strony zachodniej;
– Do jednego wejścia do szkoły prowadzą schody;
-Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich;
– Obok szkoły jest parking wiejski na 20 miejsc, przed szkołą jest parking na 5 miejsc, nie ma wyznaczonego miejsca dla inwalidów;
– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
– Wejście jest zabezpieczone bramkami;
– Budynek posiada 3 kondygnacje;
-Korytarze nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich;
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
– W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
– W budynku szkoły nie ma toalet dla niepełnosprawnych;
– W szkole są znaki ewakuacyjne oraz instrukcje przeciwpożarowe.

PRZEDSZKOLE
– Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od strony północnej z podjazdem dla wózków inwalidzkich, drugie od strony południowej, do którego prowadzą schody bez podjazdu;
– Przed przedszkolem jest parking na 5 miejsc, nie ma wyznaczonego miejsca dla inwalidów;
– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
– Wejście jest zabezpieczone bramkami;
-W części przedszkolnej i socjalno-administracyjnej budynek posiada jedną kondygnację;
-Wszystkie korytarze części przedszkolnej są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich;
-Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
-W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
-W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
-W przedszkolu są znaki ewakuacyjne oraz instrukcje przeciwpożarowe.