Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny na rok 2023/2024

22 września odbyły się wybory samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni uczniowie klas 5-8. Komisja wyborcza policzyła głosy i znamy już wyniki.

Przewodniczący: Antoni Berkowicz z klasy VIII
Zastępca: Tomasz Surowiec z klasy VI
Sekretarze: Amelia Myśliwiec z klasy V, Alicja Kozłowska z klasy VI
Członkowie:
Laura Kot z klasy V
Miłosz Żyła z klasy VII
Aleksander Kłoda z klasy VIII
Weronika Wronka z klasy VI
Bartłomiej Wilczak  z klasy VI
Łucja Chrostowska z klasy VI

Dziękujemy wszystkim kandydatom oraz głosującym, a nowemu Samorządowi życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz szkoły.

 

Samorząd Szkolny na rok 2022/2023

Jeśli chcesz dobrego rządu wybierz mnie do samorządu!

23 września 2022r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku po raz pierwszy kandydaci prowadzili kampanię wyborczą. Przygotowane przez nich plakaty, promujące ich kandydatury wisiały na korytarzu szkolnym, gdzie każdy mógł się zapoznać z propozycjami dotyczącymi zmian życia w szkole. Plakaty wzbudziły dużą ciekawość, zainteresowanie i śmiałe dyskusje nt. programów wyborczych kandydujących  uczniów. Zainteresowanie nimi przerosło nasze oczekiwania!

A tak głosowali uczniowie:

Oliwia Obara z kl.8a – przewodnicząca

Laura Bogusz z kl.8a – zastępca przewodniczącego

Dominik Smela z kl.4 –  członek

Alicja Drozdowska z kl.8b – członek

Nataniel Ryznar z kl.8a –  członek

Gratulujemy!!!

Opiekunami SU zostały panie: A. Możdżeń, G. Wardęga, I. Dziągwa

 

Samorząd Szkolny na rok 2021/2022

Przewodnicząca:   Aleksandra Ciupak

Zastępca:                  Aleksandra Drzał,  Oliwia Obara

Sekretarz:                Gabriela Oscypka, Szymon Żyła

Skarbnik:                 Helena Węgrzyńska, Patrycja Cisek

Członkowie:

Anna Jakubowska, Mateusz Bońkowski, Amelia Małek, Kinga Ostrowska, Aleksander Kłoda, Alicja Drozdowska, Gabriela Bielak, Amelia Lech

***

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej

Cele i zadania Samorządu Szkolnego:

·     Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów.

·     Organizowanie konkursów, akcji na terenie szkoły.

·     Tworzenie więzi między uczniami.

·     Podtrzymywanie tradycji w szkole.

·     Organizowanie różnych aktywności, a w tym czasu na przerwach

·     Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych (integracja).

·     Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły i środowiska.

1.  Samorząd Szkolny reprezentuje ucznia i działa na terenie szkoły.

2.  Członkami Samorząd Szkolny są uczniowie szkoły, którzy wybierani są w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zawsze na początku roku szkolnego w trzecim tygodniu września.

3.  Kandydat do Samorządu Szkolnego musi cechować się wysoką kulturą osobistą, minimum oceną dobrą z zachowania i bardzo dobrymi i dobrymi wynikami w nauce.

4.  Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe.

5.  W skład Samorządu Szkolnego wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz pozostali członkowie (w przypadku równej ilości głosów podczas wyborów do samorządu szkolnego, określoną funkcję może spełniać dwóch uczniów).

6.  Samorząd działa przez cały rok szkolny.

7.  Zebrania samorządu zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.

8.  W posiedzeniach Samorządu mogą uczestniczyć: Dyrektor Szkoły, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele organizacji szkolnych.

9.  Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

·        prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;

·        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

·        prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

10.       Do zadań Samorządu Szkolnego należy:

·       pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;

·       rozwijanie postaw prospołecznych;

·       rozwijanie empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka;

·       dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne;

·       współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizowanie wypoczynku na przerwach i rozrywki na terenie szkoły;

·       organizowanie pomocy koleżeńskiej;

·       dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

·       rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich; mediacje rówieśnicze;

·       zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród za aktywną pracę na rzecz szkoły;

·       organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na cele szkolne;

·       dbanie o atmosferę szkolną, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i dobrze

11. Samorząd Szkolny opracowuje plan pracy na dany rok szkolny( plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych).

12. W planie pracy ujęte są propozycje uczniów zebrane przez samorządy klasowe.

13. Plan pracy na dany rok konsultowany jest z Dyrektorem szkoły.

14. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa 1 rok szkolny.

15. Opiekun wybierany jest przez Dyrektora szkoły.

16. Decyzje w sprawach samorządowych podejmowane są zwykłą większością głosów po konsultacji z dyrektorem szkoły oraz opiekunem samorządu.

17. Zmiany w składzie Samorządu Szkolnego mogą być dokonywane tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach (np. pogorszenie wyników w nauce lub zachowaniu członka SU lub nie sprawdzenie się w powierzonej funkcji).

18. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na Zebraniach Samorządu Szkolnego prze cały rok szkolny.

 

Sprawozdanie

z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w pierwszym semestrze 2021/2022 roku.

 

W tym semestrze Samorząd Uczniowski włączał się w różne akcje charytatywne i działania wolontariatu, ucząc swoich młodszych i starszych kolegów wrażliwości oraz empatii na krzywdę drugiego człowieka. Organizował na terenie szkoły akcje, konkursy i szkolne święta okolicznościowe.

  1. Codziennie odbywało się losowanie Szczęśliwego Numerka, czyli numeru ucznia, który był niepytany w danym dniu, ale nie był zwolniony z zaplanowanych kartkówek oraz sprawdzianów.

2.Zorganizowano :

*  szkolny dzień chłopaka

*  dzień życzliwości i pozdrowień

*  dzień warzywno – owocowy ( jabłka dla dzieci)

* upominki wykonane przez uczniów dla nauczycieli, z okazji Dnia Nauczyciela oraz Bożego Narodzenia

* szkolne mikołajki

* klasowe andrzejki

* okazjonalną dekorację na korytarzach szkolnych

  1. Włączyliśmy się do :

* akcji „Grosik” dla psiaka,

* zbiórki nakrętek na rzecz Hospicjum

* akcji Kartka Świąteczna dla samotnych z terenu Wólki Podleśnej

Nie wszystkie pomysły zaplanowane na ten semestr udało się zrealizować z powodu wprowadzenia nauczania zdalnego, ale zaraz po powrocie z ferii zimowych zabieramy się do pracy.

Agnieszka Możdżeń   – opiekun SU