Historia szkoły

Z historii szkoły w Wólce Podleśnej

Początki zorganizowanego szkolnictwa w Wólce Podleśnej, sięgają 1913 roku, w którym, decyzją Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie, utworzona została Jednoklasowa Szkoła Ludowa. Szkole brakowało odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć lekcyjnych, dlatego nauczanie odbywało się w prywatnym domu. W roku szkolnym 1913/1914 obowiązkiem szkolnym objęto sto czterdzieści dzieci. W planie organizacyjnym szkoły uwzględniono nauczanie w czterech klasach. Pierwszym nauczycielem szkoły był Pan Jan Jędrzejczyk, który prowadził nauczanie czytania, pisania i rachunków. Nauczanie religii objął ksiądz z Parafii w Stobiernej (sąsiednia miejscowość).

    Budowę szkoły, z entuzjazmem, rozpoczęto wiosną 1914 roku, niestety wybuch I wojny światowej spowodował przerwanie rozpoczętych prac. Wznowienie prac budowlanych nastąpiło dopiero w 1922 roku, a rok później, w jesienią 1923 roku została oddana do użytku. Niestety tylko w części, z dwóch sal lekcyjnych tylko jedna nadawała się do eksploatacji. W roku szkolnym 1923/1924, w okazałym jak na ówczesne czasy budynku szkoły, stanowiącym niezaprzeczalną wizytówkę budowlaną miejscowości, rozpoczęto zorganizowane nauczanie. Obowiązki dyrektora szkoły pełnił Pan Tadeusz Aksamit. Obiekt i uruchomienie działalności jednoklasowej szkoły stanowiły niewątpliwą dumę mieszkańców. Nauczanie (trudne ze względu na bardzo zróżnicowany wiekowy przedział uczniów, od sześciolatków do szesnastolatków) podjął kierownik i jednocześnie nauczyciel P. Aksamit, wspomagany przez uczącego religii księdza Tomasza Jarockiego.

    Od roku szkolnego 1924/1925 szkoła otrzymała status szkoły dwuklasowej i w związku z tym pana T. Aksamita wspomogła w nauczaniu, zatrudniona nowa nauczycielka P. Anna Michalska. Do grona pedagogicznego należał również uczący religii, proboszcz Parafii w Stobiernej Ks. Jan Konopka. Nauczanie prowadzone była w dwóch oddziałach, jeden stanowił 40 uczniów młodszych ( od sześciu do dwunastu lat), drugi liczył 44 uczniów. W kolejnych latach rosła liczba roczników uczących się, tak, że w roku szkolnym 1927/1928 było ich już pięć. Ten stan utrzymał się do 1932 roku. Liczba uczniów w okresie międzywojennym wynosiła około 100.

    W 1928 roku nastąpiła zmiana grona pedagogicznego, nowym kierownikiem został P. Władysław Kwaśny, a nauczycielem P. Marian Stąpor, a następnie P. Joanna Kuź. Dokonano również (po 1932 roku) zmiany struktury organizacyjnej szkoły, zamiast dotychczasowych pięciu klas wprowadzono realizację siedmioletniego obowiązku szkolnego w czterech latach. Szkoła nosiła nazwę Dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej z 4 oddziałami. Nowy rok szkolny tj. 1933/1934 rozpoczął się z nową obsadą pedagogiczną. Stanowisko kierownika objął P. Tadeusz Adamiec, a nauczycielem została jego żona P. Jadwiga Adamiec. W okresie międzywojennym w szkole pracowali nie tylko nauczyciele etatowi, zatrudniani byli także nauczyciele religii, którzy jako członkowie grona pedagogicznego mieli znaczący wpływ na realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych. Długoletnim nauczycielem religii w szkole był Jan Konopka proboszcz parafii w Stobiernej, a także ks. Edward Brodowicz.

    W latach II wojny światowej funkcjonowanie szkoły było bardzo utrudnione. Na przełomie 1939/1940 roku w budynku szkoły zakwaterowani zostali nie Niemcy nadzorujący prace przy budowie lotniska w Jasionce. W następnych latach organizowane było nauczanie, które przebiegało jednak w atmosferze lęku o życie, każdego dnia. Toteż promocje uczniów kształtowały się na poziomie ok. 60%, głównie z powodu dużej absencji na zajęciach w szkole.

    Po zakończeniu II wojny światowej, nowy rok szkolny 1945/1946 rozpoczęto wprowadzeniem zmiany organizacyjnej, to jest podniesiono poziom organizacyjny do sześciu klas, a grono nauczycielskie powiększyło się do trzech osób. Do rangi siedmioklasowej szkoły podstawowej, szkoła została podniesiona w roku szkolnym 1948/1949, a do ośmioklasowej w roku szkolnym 1966/1967, w związku z kolejną reformą systemową. W połowie lat pięćdziesiątych dokonano rozbudowy istniejącej szkoły o dwie niewielkie sale lekcyjne, które poprawiły warunki nauki i pracy w szkole. Taka baza szkoły istniała aż do roku 1994, w którym to został oddany do użytku (po kilkuletniej budowie i zaangażowaniu ówczesnego dyrektora szkoły P. W. Kuziary i Społecznego Komitetu) nowy, nowoczesny budynek szkoły, wraz z salą gimnastyczną, który tworzy bardzo dobre warunki dla uczących się i pracujących nauczycieli.

Pod koniec lat sześćdziesiątych w szkole został zorganizowany oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich, który istnieje przy szkole do dziś.

    W 1973 roku szkołę w Wólce Podleśnej przekształcono na filię Szkoły Podstawowej w Jasionce, co miało, między innymi, niekorzystny wpływ na rozwój bazy dydaktycznej. Od idei tworzenia szkół zbiorczych odstąpiono po 10 latach i od 1984 roku szkoła pozyskiwała sukcesywnie uczniów klas V – VIII aby we wrześniu 1987 roku funkcjonować już jako pełna ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Na przestrzeni powojennych lat sukcesywnie zwiększała się również liczebność kadry pedagogicznej.

Kolejna reforma systemu oświaty, w 1999 roku przyniosła nowe zmiany w organizacji szkoły. Kolejno, od roku 1999 funkcjonowała sześcioklasowa szkoła podstawowa, z oddziałami zamiejscowymi utworzonego Gimnazjum w Jasionce, a w 2003 roku powołano Gimnazjum, które wraz ze Szkołą Podstawową weszła w skład utworzonego Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej funkcjonującego obecnie.